ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់យើង។

ឆ្នាំ 2019

គណនីអន្តរជាតិ Alibaba មួយបន្ថែមទៀតឆ្នាំ 2019 យើងបានកែលម្អបរិយាកាសការិយាល័យ និងសាងសង់ឡើង

ឆ្នាំ 2018

យើងបង្កើតក្រុមលក់ និងពង្រីកការលក់ជាសកលរបស់យើង។

ឆ្នាំ ២០១៦

យើងទទួលបានការិយាល័យថ្មី ហើយចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលថ្មី។

ឆ្នាំ ២០១៤

យើងបង្កើតគណនីអន្តរជាតិ Alibaba

ឆ្នាំ ២០១០

បានចាប់ផ្តើមជាស្តង់តូចមួយនៅ LiWan Plaza

ឆ្នាំ ២០០៨

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើង និងចូលរួម HongKong Jewelry Fai